Identifikační a kontaktní údaje

Správcem vámi předaných osobních údajů poskytnutých za účelem uzavření či plnění předmětu smlouvy o poskytování služeb nebo na základě uděleného souhlasu je:

Seznamovací agentura Date2k s.r.o.,

se sídlem Jaselská 340/27, Dejvice, 160 00 Praha 6,

IČ: 05317231, DIČ: CZ05317231,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261805

(dále jen „správce“ a/nebo „agentura“).

Kontaktní adresa:      Jaselská 340/27, Dejvice, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba[MK1] : Mgr. Michaela Kubíčková

Telefon:                      +420 773 206 606

Email:                         info@date2k.cz

Účel zpracování

Zájemce o poskytování služeb agenturou nebo osoba, která již s agenturou uzavřela smlouvu o poskytování služeb (dále jen „zájemce“ a/nebo „klient“) bere na vědomí, že pro účely uzavření smlouvy o poskytování služeb a její následné plnění, agentura zpracovává a uchovává poskytnuté osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Obecné zásady

Agentura zpracovává osobní údaje klientů výhradně za předem jasně stanoveným účelem, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.

Zpracovávány jsou pouze přesné osobní údaje klientů, tj. přesně tak, jak byly agentuře klientem předány.

Agentura prohlašuje, že přijala a nastavila příslušná organizační a technická opatření tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň zabezpečení vzhledem k možným rizikům.

Všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jsou v tomto smyslu řádně poučeny a proškoleny.

Osobní údaje klientů je agentura oprávněna zpracovávat bez jejich souhlasu, a to zejména v případě uzavření či plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti na základě zvláštních právních předpisů či v případě oprávněného zájmu agentury

Osobní údaje klientů mohou být zpracovávány též s jejich souhlasem, není-li zákonem stanovený důvod pro zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta. Klient není povinen souhlas udělit. Již udělený souhlas je klient oprávněn kdykoliv odvolat. Se souhlasem klienta jsou zpracovávány zejména fotografie a informace uvedené v osobním dotazníku.


 [MK1]doplnit

X